Wielkie oburzenie budzi sprawa zawieszenia przez Władze Miasta Łodzi dyrektora tamtejszego XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego – Pana Dariusza Jakóbka, za to, że przestrzegał polskiego prawa w zakresie apolityczności szkoły.

W  kierowanej przez dyrektora placówce został ostatnio przyjęty wewnętrzny regulamin dotyczący zdalnego nauczania, który zakazał umieszczania przez uczniów w miejscu awatarów znaków i symboli graficznych partii, organizacji politycznych, czy stowarzyszeń, a także oznaczeń o  wydźwięku wulgarnym, obscenicznym czy ośmieszającym.

Dyrektor podkreśla, iż Regulamin został wprowadzony decyzją Rady Pedagogicznej.

 

„Mając na uwadze apolityczność szkoły i mogące wynikać z tej walki politycznej, przeniesionej na grunt szkolny, sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami, w ramach profilaktyki rozpoczęliśmy prace nad stosownym regulaminem”

 

Dyrektor Dariusz Jakóbek, „Dziennik Łódzki”

s

Dyrektor Jakóbek został odsunięty od pełnienia obowiązków, a sprawę dotyczącą jego osoby skierowano do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim tylko dlatego, że nie chciał, by wśród młodzieży uczącej się w jego placówce dochodziło do konfliktów, których źródłem byłyby poglądy polityczne.

Część uczniów podczas lekcji zdalnego nauczania używała jako awataru czerwonych błyskawic czyli symbolu protestów przeciwników obrony życia nienarodzonych. Jedna z uczennic umieściła zaś pełny logotyp „Strajku kobiet” czyli ruchu, który ponosi odpowiedzialność za ostatnie ataki na kościoły i zakłócanie praktyk religijnych. To  uczniowskie postępowanie stało w sprzeczności z zakazem jakiejkolwiek agitacji politycznej, która obowiązuje w polskich szkołach i wprowadzenie nowego regulaminu w XXXIV LO w Łodzi miało temu zaradzić.

Jednak zamiast pełnej aprobaty ze strony Władz Łodzi dla tych działań dyrektora, na Pana Dariusza Jakóbka spadły szykany w postaci zawieszania go w pełnieniu obowiązków oraz skierowania wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przez Komisję Dyscyplinarną  Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.

Pozytywnie na temat działań podjętych w liceum prowadzonym przez dyrektora wypowiedział się Łódzki Kurator Oświaty.

 

„Nie można dopuszczać w szkole, na lekcjach do uprawiania jakiejkolwiek propagandy politycznej, obojętnie z której strony”

Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Pabianice.tv

W tej sytuacji musimy stanąć w obronie pana Dariusza Jakóbka i zwracamy się z apelem do prezydent miasta Łodzi o przywrócenie go do obowiązków dyrektora XXXIV LO oraz wycofanie wniosku dotyczącego postępowania dyscyplinarnego.

Petycja do Prezydent Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej 

 Szanowna Pani Prezydent!

Z oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi pana Dariusza Jakóbka. Ta decyzja – jak poinformowano opinię  publiczną – została podjęta na podstawie art. 85 Karty Nauczyciela, mówiącego o tym, że organ prowadzący szkołę może zawiesić „nauczyciela  pełniącego funkcję dyrektora, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego”. Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za sferę edukacji, przekazała do mediów wiadomość, że skierowała także wniosek w sprawie pana Jakóbka do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy  Wojewodzie Łódzkim o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności nauczyciela.

Sprawa ta ma związek z wprowadzeniem w XXXIV LO „Regulaminu umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams”. Nowy wewnętrzny dokument obowiązujący w tej placówce szkolnej ustanowił zakaz umieszczania znaków graficznych nawiązujących m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także „symboli i znaków graficznych o wydźwięku  wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych”.

Pani, jako Prezydent, stoi na czele Władz Miasta, które jest organem zarządzającym łódzkimi placówkami szkolnymi czyli także XXXIV LO.  Miasto Łódź sprawując nadzór nad podległym mu szkolnictwem, odpowiada nie tylko za należyte prowadzenie działalności oświatowej, ale i za  przestrzeganie w szkołach polskiego prawa, w tym także zasady apolityczności. Nowy regulamin dotyczący zdalnego nauczania w XXXIV LO respektuje zapisy naszego ustawodawstwa w tym zakresie i jego wprowadzenie nie powinno być powodem wszczęcia jakiegokolwiek  postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora placówki.

Z informacji medialnych wynika, że zapisy nowego regulaminu dotknęły część młodzieży uczącej się w XXXIV LO, która podczas zdalnych lekcji  prowadzonych za pośrednictwem platformy Teams używała w miejscu awataru znaku czerwonej błyskawicy czyli symbolu protestów przeciwników obrony życia nienarodzonych. Jedna z uczennic umieściła zaś pełny logotyp „Strajku kobiet” czyli ruchu, który ponosi odpowiedzialność za ostatnie ataki na kościoły i zakłócanie praktyk religijnych. Nie ulega wątpliwości, że taka manifestacja poglądów przez młodzież podczas  prowadzonych zdalnie lekcji naruszała apolityczność szkoły i mogła także prowadzić do uczniowskich konfliktów czyli przeniesienia walki politycznej na grunt placówki oświatowej.

Nie mamy wątpliwości, że opracowanie przez dyrekcję XXXIV LO w Łodzi nowego regulaminu dotyczącego korzystania z aplikacji Teams było dobrym  posunięciem, które powinno spotkać się z pozytywnym odbiorem organu nadzorującego czyli władz miasta. Niezrozumiała jest więc dla nas próba pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektora tej placówki pana Dariusza Jakóbka, zaś decyzja o odsunięciu go od pełnienia obowiązków służbowych stanowi naruszenie norm  pracy. 

Mając na uwadze wszystkie okoliczności dotyczące tej sprawy zwracamy się do Pani, jako Prezydenta Miasta Łodzi, z apelem o pilne przywrócenie pana Dariusz Jakóbka do pełnienia obowiązków dyrektora XXXIV LO w Łodzi oraz o wycofanie wniosku skierowanego w jego sprawie do Komisji Dyscyplinarnej  Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.

 

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości Wiceprezydent Łodzi pani Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej oraz Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim

Wypełnij poniższy formularz i kliknij „Podpisuję petycję”,
aby Twój głos został zarejestrowany